Projecten

Huidige stand van zaken:

Na een succesvolle afronding van ons project binnen kleine woonvormen, zie hieronder, staan er de komende tijd nog geen nieuwe projecten op stapel. Mocht u als instelling/organisatie/school of woonvorm belangstelling hebben voor een project op het gebied van weerbaarheid aan kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking, handicap of chronische ziekte, dan kunt u contact met ons opnemen.

Weerbaarheidtrainingen aan bewoners van kleine woonvormen in 2014-2016.

Publicatie

Over ons laatste project (zie hieronder) is een prachtig artikel geschreven door Schrijf-schrijf, waarin deelnemers aan ons project uitgebreid aan het woord komen. Het artikel is gepubliceerd in het kwartaalblad MEDE #5 van Skanfonds. De foto’s zijn van Timon Jacob.

Wanneer u dit artikel wilt lezen klik hier.
Heeft u interesse in het hele blad MEDE, klik hier

Dankzij de ruimhartige toekenning van onderstaande fondsen hebben we de afgelopen twee jaar weerbaarheidtrainingen kunnen geven aan bewoners van kleine woonvormen.

Ditmaal hebben we ons gericht op jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking die wonen in een kleinschalige woonvorm of gebruik maken van een logeervoorziening in het weekend.

Mensen met een beperking willen en kunnen steeds meer participeren in de samenleving. Dat biedt prachtige mogelijkheden, maar vraagt ook een heleboel. Deze bewoners zijn extra kwetsbaar als het gaat om pesten, intimidatie, groepsdruk, mishandeling en seksueel misbruik. In de praktijk betekent dat dat ze voor zichzelf moeten opkomen, rekening moeten houden met een ander en duidelijk moetenkunnen aangeven wat ze wel en niet willen. Daarnaast moeten ze kunnen inschatten of een situatie wel veilig is en moeten zekunnen reageren als ze in een lastige situatie zitten. Ze moeten hulp kunnen en durven vragen. Dat is allemaal niet eenvoudig.

Een weerbaarheidtraining kan dan veel betekenen. Maar ook de omgeving kan hen ondersteunen en hen zo weerbaarder maken.

Wat we gedaan hebben:

 • Trainingen gegeven aan cliënten zelf, zodat ze weerbaarder worden en zich zekerder en veiliger zullen gaan voelen. Ze worden minder kwetsbaar.
 • Scholingen verzorgen aan teams en ouders, zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de weerbaarheid van hun cliënt/zoon of dochter.
 • Instellingen stimuleren om structureel aandacht aan weerbaarheid te blijven besteden.

Weerbaarheidtrainingen. 

Er zijn afgelopen 2 jaar 11 trainingen gegeven op verschillende locaties. O.a. aan:

 • Een groep bewoners, mannen en vrouwen samen, van Ouderinitiatief ‘Borgheerd’ in Haren
 • Een groep jong-volwassen mannen die wonen in Ouderinitiatief ‘Diamantstoep’ in Assen.
 • Een groep jong-volwassen vrouwen die wonen in Ouderinitiatief ‘Diamantstoep’ in Assen
 • Een groep jong-volwassen vrouwen die in de weekenden logeren in de ‘Diamantstoep’ in Assen
 • Een groep jongeren die in de weekenden logeren bij ‘Stichting Elf’ in Earnewoude
 • Twee groepen mannen en vrouwen die wonen in ‘Stadwijck’ in Hoogezand/Sappemeer
 • Twee groepen mannen en vrouwen die wonen in ouderinitiatief ‘Velemansdroom’ in Hoogezand/Sappemeer
 • Een groep volwassen vrouwen en mannen die wonen in ouderinitiatief ”t Skutsje’in Drachten
 • Een groep volwassen mannen die wonen in woonvorm ‘Koningsstraat’ in Ter Apel.

Daarnaast zijn er 6 scholingen gegeven aan teams:

 • Vier maal een scholing met als thema; “Hoe kun je als medewerker de weerbaarheid van bewoners vergroten”.
 • Twee maal een scholing met als thema; “ Weerbaarheid en seksualiteit” aan het team van de ‘Diamantstoep’.

Structurele aandacht voor weerbaarheid!

Daarnaast zijn we blij met de structurele aandacht die veel woonvormen nu voor weerbaarheid hebben. Weerbaarheid is een aandachtspunt bij medewerkers en beleidsmakers. In team-bijeenkomsten en in het begeleiden van de bewoners komen thema’s rond weerbaarheid regelmatig aan de orde.

Ervaringen 

Zowel de trainingen als teambijeenkomsten zijn als heel positief ervaren door bewoners, medewerkers en ouders. Onder de kop ‘ervaringen’ vindt u enkele reacties.

Project op ZMLK-scholen en Mytylschool in 2011-2012.

Vier jaar geleden hebben we als Stichting Weerbaarheid bij verschillende fondsen een aanvraag ingediend voor het financieren van weerbaarheidtrainingen aan leerlingen en het verzorgen van scholingen aan het personeel van ZMLK- scholen en Mytylscholen in Groningen en Drenthe. Tot onze vreugde hebben een aantal fondsen positief gereageerd en zijn er de afgelopen twee jaar verschillende activiteiten op het gebied van weerbaarheid uitgevoerd.

De activiteiten zijn uitgevoerd dankzij:

Weerbaarheidstrainingen

Zo zijn er weerbaarheidtrainingen gegeven op onderstaande scholen.

 • Margaretha Hardenbergschool te Veendam
 • Van Lieflandschool te Assen
 • ZMLK-school de Wingerd te Groningen
 • Mytylschool Prins Johan Friso te Haren
 • Mytylschool Prins Johan Friso te Emmen

Het ging daarbij om trainingen aan leerlingen van 9 tot en met 18 jaar. In de trainingen aan de jongere kinderen van 9 tot en met 12 jaar stond het opkomen voor jezelf, én rekening houden met elkaar centraal. Ook is er aandacht besteed aan preventie van pesten en preventie van seksuele intimidatie/misbruik. In het voortgezet speciaal onderwijs op bovengenoemde scholen hebben de trainingen seksespecifiek plaatsgevonden. In de jongens- en meidengroepen is naast het vergroten van de algemene weerbaarheid vooral aandacht besteed aan weerbaarheid op het gebied van relaties en seksualiteit. Centraal stond het positief omgaan met elkaar en de andere sekse, hoe je grenzen aan te geven en de grenzen van een ander te respecteren. Ook is aan de orde gekomen wat je kunt doen als je te maken krijgt met seksuele intimidatie/misbruik en hoe en waar je hulp kunt krijgen.

Ouderavonden.

Naast de trainingen aan de leerlingen zijn er avonden voor ouders georganiseerd. Daarin werd uitleg over de trainingen gegeven, maar vooral ook aandacht besteed aan hoe je als ouder de weerbaarheid van je kind kunt vergroten.

Scholingsmiddagen voor docenten.

Naast de trainingen aan de leerlingen hebben er op de scholen scholingsmiddagen voor docenten plaatsgevonden. Thema’s die aan de orde zijn geweest op de verschillende middagen zijn:

 • Gezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren.
 • Preventie van seksuele intimidatie/misbruik van leerlingen in het SO en VSO- jongeren met een laag ontwikkelingsniveau.

Structurele aandacht voor weerbaarheid!

Toch zijn we het meest blij met de structurele aandacht die de scholen nu voor weerbaarheid hebben. Bijna alle scholen hebben inmiddels eigen docenten geschoold door middel van een train-de-trainer om zo weerbaarheidtrainingen aan de eigen leerlingen te kunnen geven. Zo is ons initiatief niet alleen ten goede gekomen aan de leerlingen die indertijd de trainingen gevolgd hebben, maar hebben de huidige leerlingen ook profijt van onze activiteiten. Ieder jaar krijgen nu meer dan 80 leerlingen nu op hun eigen school een training.

Zowel de trainingen, ouderavonden, scholingsmiddagen als de Train-de-trainer zijn zeer positief ontvangen. Onder de knop : “ervaringen” vindt u enkele reacties van leerlingen, ouders, en docenten. 

Jaarverslag 2012-2013

Het jaarverslag 2012-2013 vind u hier: Verantwoording_2012-2013.pdf